หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิดปาร์ค 1

"หมู่บ้านน่าอยู่"

ประชุมใหญ่วิสามัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรศุภาลัยออร์คิดปาร์ค 1 
ครั้งที่ 1/2566

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.

เอกสารประกอบการประชุม

(คลิกที่รูปหน้าข้อความ หลังจากนั้นสามารถดาวน์โหลดที่ปุ่ม  บนขวา)

จดหมายเชิญประชุม  ระเบียบวาระการประชุมหนังสือมอบฉันทะรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2566ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯคู่มือนิติบุคคล